Door Jacolien Muilwijk

Een gesprek over mogelijkheden met Ben in de Buurt begint met uitleg hoe de Wmo in Groningen wordt uitgevoerd en hoe het team hierin past.  

Wmo in Groningen: transformatie van zorg 
Het Ben in de Buurtteam is ontstaan tegen de achtergrond van de uitvoering van de Wmo in gemeente Groningen. De gemeente heeft die zorg uitbesteed via de zogenoemde GON-opdracht: bouw GebiedsOndersteunende Netwerken voor transformatie van zorg. 

Transformatie betekent in dit verband aanpassen, zodat mensen duurzaam kunnen rekenen op goede zorg als dat nodig is. Zonder die transformatie zou ons zorgsysteem vastlopen, zowel wat betreft menskracht als middelen. In Groningen werken we samen aan nieuwe vormen van zorg en ondersteuning om dure specialistische zorg – en kosten voor indicatiestelling – zoveel mogelijk te voorkomen. 

WerkPro is als hoofdaanbieder vooral verantwoordelijk voor het Centrum en de Oude Wijken van Groningen. Samen met WIJ Groningen en de onderaannemers werken we aan toegankelijke Wmo-zorg voor de inwoners. Ondersteuning waar iedereen met een verwijzing gebruik van kan maken, zonder indicatie of beschikking. Dat noemen we ‘algemene voorzieningen’ voor laagdrempelige, praktische ondersteuning. Het Ben in de Buurtteam is zo’n voorziening.  

Stefanne is projectleider team Ben in de Buurt bij WerkPro. Het team biedt Wmo-ondersteuning aan wijkbewoners om zelfstandiger te kunnen leven.  

Ondersteuning in de buurt 
Het Ben in de Buurtteam is er voor elke wijkbewoner met een verwijzing van het WIJ-team. Die verwijzing betekent dat de WIJ-consulent inschat dat de inwoner het niet zelf of met het eigen netwerk kan oplossen, maar dat een zorgindicatie ook niet nodig is. Zo komt de inwoner bij het Ben in de Buurtteam met een vraag voor ondersteuning om een concreet doel te bereiken. Ben in de Buurt is letterlijk dichtbij: de begeleider ondersteunt vanuit de wijk -in de vertrouwde omgeving van de inwoner- en benut de sociale infrastructuur.  

De behoefte aan praktische, alledaagse ondersteuning is groot: luisteren, meegaan over een eerste drempel, een patstelling met instanties doorbreken, een complexe knoop in de levensgebieden lospeuteren, samen een formulier invullen, vertrouwen geven. Dit soort ondersteuning op het juiste moment kan vastlopen voorkomen. Mensen ontdekken hun eigen kracht en bouwen een netwerk op. 

Alleen doen wat nodig is 
Een indicatie voor professionele begeleiding is altijd een inschatting op dat moment in die situatie. In de praktijk kan blijken dat meer, minder of iets anders nodig is. Samen met zorgpartners zet WerkPro zich ervoor in om de zorg te bieden die echt nodig is, niet meer en niet minder. Dat klinkt logisch, maar spreekt toch niet vanzelf. Het komt nog regelmatig voor dat de begeleiding doorgaat. 

Stefanne: “We leren nu dat het belangrijk is om af te bouwen of te stoppen als iemand al zover is. Dat is niet alleen algemeen belang, maar ook in het belang van de inwoner: zelfstandig worden is iets om trots op te zijn!” 

Een zorg minder 
“Mensen wennen makkelijk aan zorg en begeleiding, het maakt afhankelijk.”, weet Stefanne uit ervaring. “De helpersrol is een valkuil voor veel zorgwerkers. Bij Ben in de Buurt willen we dat juist niet. Onze uitdaging is om zo te ondersteunen dat mensen het verder zelf kunnen.”  

De ambulante begeleiders van Ben in de Buurt staan niet op voorhand in de doestand, maar stimuleren zelf doen. Dat werkt: wat je zelf bedenkt blijft beter hangen en zelf doen geeft zelfvertrouwen.  

Soms moet eerst een impasse bij instanties worden doorbroken. En niet iedereen heeft een sociaal netwerk of een dagstructuur. Het Ben in de Buurtteam is er om mensen daarmee op weg te helpen. Contacten, ondersteuning en activering helpen om de regie over je leven terug te krijgen. Zo kan veel onnodig leed worden voorkomen. 

Ben in de Buurt is de helpende hand 
Voor Stefanne komen alle kennis en ervaring die ze in haar loopbaan heeft opgedaan samen in deze functie. “Eigenlijk is bij mij een visie gegroeid op mogelijkheden. Die visie kan ik nu in praktijk brengen met Ben in de Buurt. En ik heb ideeën die ik graag wil inbrengen en vormgeven, om samen met partners nog meer (mensen) te bereiken.”  

Dat het werkt blijkt uit de groeiende vraag en ontwikkeling van het team. Ook de cijfers laten zien dat mensen minder zorg nodig hebben met een helpende hand op het goeie moment. Wat een kansen voor mensen als je de kans krijgt om te doen wat nodig is zonder schotten en formulieren!