Organisatie

Al decennialang biedt WerkPro werkkansen voor iedereen. Onze missie is even simpel als uitdagend: zinvol werk voor iedereen. Wij werken samen met gemeenten, zorgaanbieders en het bedrijfsleven aan werkgelegenheid voor doelgroepen. 

Organisatie

Al decennialang biedt WerkPro werkkansen voor iedereen. Onze missie is even simpel als uitdagend: zinvol werk voor iedereen. Wij werken samen met gemeenten, zorgaanbieders en het bedrijfsleven aan werkgelegenheid voor doelgroepen. 

Missie en visie

Onze visie

Een samenleving waarin iedereen meedoet

 

Missie

WerkPro maakt werk van kansen voor mens en maatschappij.

Met eigen sociale ondernemingen bieden wij zinvol werk en begeleiding voor mensen die dat nodig hebben.

Hiermee leveren wij producten en diensten die bijdragen aan duurzaamheid en leefbaarheid in Noord-Nederland.

Bij WerkPro vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen.

Kernwaarden

Ons werk doet ertoe 

 • Voor mensen, voor de samenleving en voor het milieu.
 • We gaan voor maatschappelijke meerwaarde. 
 • We zijn trots op ons resultaat.

We maken er werk van

 • We zijn ondernemend.
 • We creëren kansen.
 • Werk werkt.

Samen werkt beter 

 • Bij ons is iedereen welkom. 
 • We versterken elkaar en bereiken meer samen.
 • We werken samen met partners aan oplossingen. 

Privacy, vertrouwenskwesties en klachten

Van WerkPro mag je verwachten dat je met respect wordt behandeld en professioneel begeleid. Je hebt recht op informatie en privacy. Je kunt erop rekenen dat WerkPro je persoonsgegevens respecteert en beschermt. We doen ons best, maar het kan gebeuren dat je niet tevreden bent of je ongemakkelijk voelt door ongewenst gedrag op de werkvloer. Maak het bespreekbaar als er iets is, zodat we er samen uit komen en ervan leren!  
 
Als dat niet lukt, zijn er andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen. En je moet natuurlijk weten waar je terecht kunt met een klacht. Via het klachtenformulier kan je rechtstreeks een klacht indienen, maar er zijn ook functionarissen bij wie je terecht kunt om je te adviseren of ondersteunen. 

Privacy

WerkPro gaat zorgvuldig om met de privacy van alle werknemers en medewerkers.

De privacyverklaring beschrijft hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens. Er staat bijvoorbeeld in welke gegevens we wel en niet bijhouden, hoe we gegevens bewaren en hoe lang. 

De medewerker mag zijn eigen gegevens inzien en kan deze laten wijzigen, aanvullen of verwijderen als

 1. de gegevens niet kloppen of onvolledig zijn
 2. de gegevens niet nodig zijn
 3. de gegevens wettelijk niet geregistreerd mogen worden
 4. hij/zij wil dat de gegevens worden verwijderd.

Medewerkers kunnen een afschrift van de privacyverklaring ontvangen.

Bescherming Persoonsgegevens

WerkPro werkt volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor ons werk en gebruiken die alleen voor de aangegeven doelen. In de privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.  

WerkPro heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij de functionaris gegevensbescherming kan je terecht met vragen over je persoonsgegevens.
Ruud Zinnemers, 06-51080441, r.zinnemers@werkpro.nl 

Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is er voor iedereen die actief is bij WerkPro: personeel, deelnemers, cliënten, vrijwilligers en stagiairs. Als je te maken hebt met ongewenst gedrag op de werkvloer en niet weet hoe je dit kunt oplossen, biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor. Zij komt op voor jouw belangen met advies en praktische ondersteuning.  

Vertrouwenspersoon Janine Poort kan je telefonisch of per mail bereiken voor een afspraak: 06-26609900 (maandag t/m donderdag, tussen 8.30-17.30 uur) of janine.poort@gmail.com

Klachten

Als je een probleem of een klacht hebt en je komt er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijk klachtenfunctionaris van WerkPro, Brigit Grol.


De klachtenfunctionaris is neutraal en heeft geen oordeel over je klacht. Zij kan bemiddelen tussen jou en degene waarover de klacht gaat. Ook voor informatie en advies over de klachtenprocedure kan je bij haar terecht.


Je kunt de klachtenfunctionaris bereiken via het algemene nummer van WerkPro, 050-3175200: je wordt dan doorverbonden. Of je kunt mailen naar klachtenfunctionaris@werkpro.nl. 

Je kunt ook een klacht indienen via het klachtenformulier. In de klachtenregeling staat hoe dat gaat. 

Als je een klacht hebt over de omgang met je persoonsgegevens, kan je ook rechtstreeks terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Als je niet tevreden bent over de behandeling van je klacht

kan je een schriftelijke klacht indienen bij de directie, per mail naar directiesecretariaat@werkpro.nl. Er wordt dan een onafhankelijke klachtencommissie samengesteld. De klachtenfunctionaris kan je hier alles over vertellen. 

Heb je een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg?
Dan kan je met je klacht ook naar een onafhankelijk cliëntondersteuner via het Zorgkantoor voor de gemeente waar je woont of naar de Geschillen Commissie Zorg Algemeen 

Volg je een traject in het kader van forensische zorg?
Ook jij kunt je klacht voorleggen aan de Geschillen Commissie Zorg Algemeen.

Volg je een re-integratietraject via het UWV?
Dan kan je je klacht ook voorleggen aan de arbeidsdeskundige van het UWV. 

Heb je een Wmo-indicatie?
Dan kan met je klacht ook naar je eigen gemeente. 

Toezicht

WerkPro is statutair een stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en fungeert als sparringpartner voor de directeur-bestuurder. De code voor Good Governance is de leidraad voor functioneren.
Lees hier het volledige profiel van de Raad van Commissarissen.

WerkPro heeft een klokkenluidersregeling.

Cees Jan Gieskes is directeur-bestuurder.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

 • Rob Schuur (voorzitter)
 • Wiebe Knobbe (vicevoorzitter)
 • Trijn van der Meulen
 • Heleen van Balen
 • Arnold Wessels

Werken aan verbetering

We zijn ons ervan bewust dat kwaliteit een belangrijke pijler is voor bestaansrecht. Kwaliteit is geen statisch begrip in ons werkveld. Daarom besteden we aandacht aan onze medewerkers, zodat zij zich blijven ontwikkelen en bijdragen aan de kwaliteit van onze resultaten.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is geïntegreerd in de normale bedrijfsvoering. Wij maken geen onderscheid tussen algemeen beleid en kwaliteitsbeleid of tussen organisatiedoelstellingen en kwaliteitsdoelstellingen. Volgens deze visie op kwaliteitsontwikkeling wordt elke medewerker gestimuleerd om bij te dragen aan een continu verbeterproces.

Lees hier meer over de manier waarop wij onze dienstverlening op kwaliteit toetsen.

Organogram

Zo is onze organisatie georganiseerd:

 

organogram werkpro

Anbi

 injStichting WerkPro is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Bekijk hier het jaardocument ANBI 2023

Naam van de instelling
Stichting WerkPro

RSIN
8053 665 44

Post- en bezoekadres

Bezoekadres
Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen

Postadres
Postbus 4159, 9701 ED Groningen

(Financieel) jaarverslag
Het officiële jaardocument en jaarrekening met daarin het beloningsbeleid van WerkPro zijn te vinden op de site van Jaarverslagen Zorg. Voer daar de naam WerkPro in.

Declaraties van de directeur-bestuurder worden hier of in het jaarverslag gespecificeerd, als meer dan € 2.500 in het  jaar.

Erkend

WerkPro heeft een erkenning als zorgaanbieder (Wtza), jobcoachorganisatie (UWV) en leerbedrijf (diverse kenniscentra).

Praktische informatie

Eigen bijdrage

Ben je ouder dan achttien jaar en krijg je zorg/begeleiding van WerkPro vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan betaal je een eigen bijdrage volgens een vast abonnementstarief. Deze bijdrage wordt maandelijks geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK vind je meer informatie. Als je nog geen achttien jaar bent, hoef je geen eigen bijdrage te betalen.

 

Wachttijden

WerkPro heeft geen wachttijd voor dagbesteding. We starten zo snel mogelijk. Voor woonplekken (in combinatie met dagbesteding) is meestal wel een wachtlijst. Hiervoor geldt een aanmeldprocedure.

Cliëntenparticipatie

Deelnemers bij WerkPro hebben inspraak en mogelijkheden om mee te denken. Dat is geregeld via cliëntenraden, die de belangen van alle deelnemers vertegenwoordigen.

Klanttevredenheid

Eens in de 2 jaar onderzoeken we organisatie-breed de klanttevredenheid. Soms houden we tussentijds een kleiner onderzoek en vragen we de deelnemers van een bepaalde locatie of doelgroep naar hun mening.

Je leest op de pagina klanttevredenheid de meest recente resultaten.