Organisatie

Al decennialang biedt WerkPro werkkansen voor iedereen. Onze missie is even simpel als uitdagend: zinvol werk voor iedereen. Wij werken samen met gemeenten, zorgaanbieders en het bedrijfsleven aan werkgelegenheid voor doelgroepen. 

Organisatie

Al decennialang biedt WerkPro werkkansen voor iedereen. Onze missie is even simpel als uitdagend: zinvol werk voor iedereen. Wij werken samen met gemeenten, zorgaanbieders en het bedrijfsleven aan werkgelegenheid voor doelgroepen. 

Missie en visie

Onze visie

WerkPro zet zich in voor een samenleving waarin iedereen meedoet en ieders talenten worden benut.

Missie

WerkPro is er voor jou, als je ongewild buiten spel staat op de arbeidsmarkt of in de samenleving. Je kunt bij WerkPro je talenten ontdekken, inzetten en ontwikkelen. Wij bieden passend werk en begeleiding op maat in onze werkbedrijven. Zo nodig krijg je ondersteuning bij het aanpakken van belemmeringen om zelfstandig te kunnen leven, wonen en werken.

Bij WerkPro vinden we het belangrijk dat iedereen aan het werk kan.

Kernwaarden - ZINVOL

 • Zelfstandig
  Je bepaalt zelf je doel en hebt regie over hoe je dat bereikt.
 • Inventief
  Kansen creëren voor mensen is mogelijkheden zien en ondernemend benutten.
 • Verbinden
  Wij verbinden mensen; wij verbinden maatschappelijke vraag en aanbod; wij verbinden ons in samenwerkingsverbanden voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt.
 • Ontwikkelen
  Wij gaan uit van jouw hoogste potentieel en zijn gericht op groei en ontwikkeling.
 • Laagdrempelig
  Bij ons doet iedereen mee, ongeacht je beperking, afkomst of levensovertuiging. We werken op basis van respect en gelijkwaardigheid.

Privacy & klachten

WerkPro biedt kwaliteit. Daar hoort bij dat we ons aan een aantal plichten houden en enkele eisen stellen aan onze deelnemers. Daarnaast heb je als deelnemer natuurlijk ook rechten.

Je mag verwachten dat je met respect wordt behandeld en professioneel wordt begeleid. Je hebt recht op informatie en privacy. Je kunt erop rekenen dat WerkPro de persoonsgegevens van al haar medewerkers, klanten en relaties respecteert en beschermt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En je moet natuurlijk weten waar je terecht kunt met een klacht.

Privacy
WerkPro gaat zorgvuldig om met de privacy van alle werknemers en medewerkers.

Het privacyreglement beschrijft hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens. Er staat bijvoorbeeld in welke gegevens we wel en niet bijhouden, hoe we gegevens bewaren en hoe lang. 

De medewerker mag zijn eigen gegevens inzien en kan deze laten wijzigen, aanvullen of verwijderen als

 1. de gegevens niet kloppen of onvolledig zijn
 2. de gegevens niet nodig zijn
 3. de gegevens wettelijk niet geregistreerd mogen worden
 4. hij/zij wil dat de gegevens worden verwijderd.

Medewerkers kunnen desgewenst een afschrift van het privacyreglement ontvangen.

Bescherming Persoonsgegevens

WerkPro werkt volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor ons werk. Met die gegevens gaan we vertrouwelijk om en persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de vooraf aangegeven doeleinden. In het privacyreglement leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.

WerkPro heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij de functionaris gegevensbescherming kan je terecht met vragen over je persoonsgegevens.
Ruud Zinnemers, 06-51080441, r.zinnemers@werkpro.nl

Klachten

Je kunt met je begeleider alles bespreken, ook als je niet tevreden bent. Als je een probleem of een klacht hebt en je komt er met je begeleider niet uit, dan kun je contact opnemen met Ruud Zinnemers, de onafhankelijk klachtenfunctionaris van WerkPro. Je kunt hem bereiken op: 050-3175220 of mailen naar r.zinnemers@werkpro.nl.

Je kunt ook een klacht indienen. In het klachtenreglement staat hoe dat gaat. Je kunt een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen en te verzenden.

Als je een klacht hebt over de omgang met je persoonsgegevens, kan je ook rechtstreeks terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

19-10-29 Klachtenreglement voor klanten

Externe geschillencommissie

De Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening (KcMD) is een onafhankelijke klachtencommissie. Als je niet tevreden bent over onze afhandeling van je klacht, kan je bij hen terecht. Hoe dit werkt kan je lezen in onze klachtenprocedure (punt 9 t/m 12).

Je kunt contact opnemen met de klachtencommissie per post:

Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening
Ambtelijk secretariaat (Stichting Vlechter)
Schweitzerlaan 4
9728 NP Groningen

Of per mail naar: kwaliteit@stichtingvlechter.nl

Toezicht

WerkPro is statutair een stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en fungeert als sparringpartner voor de directeur-bestuurder. De code voor Good Governance is de leidraad voor functioneren.

WerkPro heeft een klokkenluidersregeling.

Peter Rutgers is directeur-bestuurder van WerkPro.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

 • Rob Schuur (voorzitter)
 • Marjolein Bolt
 • Heleen van Balen
 • Wiebe Knobbe
 • Arnold Wessels

Werken aan verbetering

We zijn ons ervan bewust dat kwaliteit een belangrijke pijler is voor bestaansrecht. Kwaliteit is geen statisch begrip in ons werkveld. Daarom besteden we aandacht aan onze medewerkers, zodat zij zich blijven ontwikkelen en bijdragen aan de kwaliteit van onze resultaten.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is geïntegreerd in de normale bedrijfsvoering. Wij maken geen onderscheid tussen algemeen beleid en kwaliteitsbeleid of tussen organisatiedoelstellingen en kwaliteitsdoelstellingen. Volgens deze visie op kwaliteitsontwikkeling wordt elke medewerker gestimuleerd om bij te dragen aan een continu verbeterproces.

Organogram

Zo is onze organisatie georganiseerd:

 

organogram werkpro

Anbi

Stichting WerkPro is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Bekijk hier het jaardocument ANBI 2020

Naam van de instelling
Stichting WerkPro

RSIN
8053 665 44

Post- en bezoekadres

Bezoekadres
Zilverlaan 2
9743 RK Groningen

Postadres
Postbus 4159
9701 ED Groningen

(financieel) Jaarverslag
Het officiële jaardocument en jaarrekening met daarin het beloningsbeleid van WerkPro zijn te vinden op de site van Jaarverslagen Zorg. Voer daar de naam WerkPro in.

Erkend

WerkPro heeft een erkenning als zorginstelling (WTZi), jobcoach organisatie (UWV) en leerbedrijf (diverse kenniscentra).

Praktische informatie

Eigen bijdrage

Ben je ouder dan achttien jaar en krijg je zorg/begeleiding van WerkPro vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan betaal je een eigen bijdrage volgens een vast abonnementstarief. Deze bijdrage wordt maandelijks geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK vind je meer informatie. Als je nog geen achttien jaar bent, hoef je geen eigen bijdrage te betalen.

 

Wachttijden

WerkPro heeft geen wachttijd voor dagbesteding. We starten zo snel mogelijk. Voor woonplekken (in combinatie met dagbesteding) is meestal wel een wachtlijst. Hiervoor geldt een aanmeldprocedure.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als je recht hebt op Wlz-zorg, kan je via het zorgkantoor hulp krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Hij/zij ondersteunt (je) bij alles rondom jouw zorgtraject en dagbesteding. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland vind je het zorgkantoor voor jouw gemeente.

Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon (cvp) helpt bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Deze ondersteuning is gratis. Je zorgaanbieder is verplicht je te wijzen op het bestaan van de vertrouwenspersoon en kan je in contact brengen. In Groningen wordt dit georganiseerd door Quasir.

Kijk voor meer informatie op de website van Menzis zorgkantoor.

Cliëntenparticipatie

Deelnemers bij WerkPro hebben inspraak en mogelijkheden om mee te denken. Dat is geregeld via cliëntenraden, die de belangen van alle deelnemers vertegenwoordigen.

Klanttevredenheid

Eens in de 2 jaar onderzoeken we organisatie-breed de klanttevredenheid. Soms houden we tussentijds een kleiner onderzoek en vragen we de deelnemers van een bepaalde locatie of doelgroep naar hun mening.

Najaar 2018 is in een grootschalig onderzoek de mening van 411 mensen gevraagd over (begeleid werken bij) WerkPro. Zij gaven ons gemiddeld een 7,8!

We zijn blij met deze waardering voor het werk en de begeleiding. En met de constructieve opmerkingen die gemaakt zijn, doen we ons voordeel. Bijvoorbeeld kan het beter als het gaat om hoe ‘schoon en opgeruimd’ de werkplek is: “ … Als je iets eerder stopt met werk, dan heb je meer tijd om op te ruimen.”

Er is ruimte voor verbetering en tegelijk reden tot tevredenheid: “Ik heb geleerd om beter met mensen om te gaan. Ik heb geleerd om rustiger te blijven bij klanten. Ook heb ik geleerd om niet direct in de verdediging te schieten op het moment dat ik ergens op wordt aangesproken.”

CONTACT

WerkPro 
Zilverlaan 2 
9743 RK Groningen 
(050) 317 52 00
info@werkpro.nl 

Stichting WerkPro heeft een

ANBI-status