WerkPro Werkwijzer

“Ieder mens heeft talenten en kan meedoen. Dat zien we dagelijks in onze bedrijven, waar heel verschillende mensen doen wat ze kunnen en daarin groeien.  

Het is fijn als je kunt zeggen waar je werkt, zo maak je contact en verbinding. WerkPro wil mensen verbinden. Niet voor niks is onze kernwaarde: samen werkt beter!”  

Cees-Jan (C.A.M.) Gieskes, directeur-bestuurder WerkPro  

WerkPro is belangrijk voor veel mensen, dat zien we dagelijks in onze werkbedrijven. Heel verschillende mensen, onze deelnemers, werken hier aan een persoonlijk doel. Met de begeleiding en/of ondersteuning die zij nodig hebben. Deze brochure vertelt hoe we werken aan de ontwikkeling van de deelnemers. De basis is meedoen en erbij horen: iedereen kan bij WerkPro meteen aan de slag en wordt opgenomen in het team. 

“Door het werk heb ik meer zelfvertrouwen en het gevoel erbij te horen. Ik heb nieuwe mensen leren kennen en kan plezier hebben. Ik draag bij aan de maatschappij, voel me nuttig.”  

 (bron: klanttevredenheidsonderzoek) 

1. Dit is onze overtuiging 

Werk is bij WerkPro doel en middel tegelijk. Dat verwoorden we in onze visie, missie en kernwaarden.  

Visie
Een samenleving waarin iedereen meedoet 

Missie 

​​​​​​​WerkPro maakt werk van kansen voor mens en maatschappij.  

Met eigen sociale ondernemingen bieden wij zinvol werk en begeleiding voor mensen die dat nodig hebben. Hiermee leveren wij producten en diensten die bijdragen aan duurzaamheid en leefbaarheid in Noord-Nederland.

Kernwaarden 

Ons werk doet ertoe  

 • voor mensen, voor de samenleving en voor het milieu 
 • we gaan voor maatschappelijke meerwaarde 
 • we zijn trots op ons resultaat 

We maken er werk van 

 • we zijn ondernemend 
 • we creëren kansen 
 • werk werkt 

Samen werkt beter  

 • bij ons is iedereen welkom 
 • we versterken elkaar en bereiken meer samen 
 • we werken samen met partners aan oplossingen 

2. Zo denken wij

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat geldt ook voor onze deelnemers met heel verschillende achtergronden, mogelijkheden, doelen en dromen.   
Om aan die verschillen tegemoet te komen, is de begeleidingsmethodiek van WerkPro gebaseerd op bewezen modellen en benaderingen uit de sociaalpedagogische hulpverlening: 

 • Sociaal Competentiemodel 
 • Ervaringsgericht leren en begeleiden 
 • Oplossingsgerichte benadering 
 • Motiverende gespreksvoering  
 • Integrale zorgverlening 
 • Positieve gezondheid 

Deze benaderingen benadrukken het positieve: gewenst gedrag bekrachtigen, uitgaan van wat iemand kan, denken in oplossingen en leren van successen. 

Een positief zelfbeeld, vertrouwen in eigen mogelijkheden, zet aan tot handelen. Onze methodiek is gericht op het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, door uit te gaan van mogelijkheden om te leren, groeien en veranderen. Met andere woorden: iemands vermogen tot zelfregie is het aanknopingspunt. 

Een competentie is de optelsom van aangeboren talent en vaardigheid die je ontwikkelt door intensief en doelbewust te leren en te oefenen. 

In de benadering van WerkPro zijn vooral elementen uit het Sociaal Competentiemodel herkenbaar. Met behulp van deze methode leren mensen houding, gedrag en vaardigheden, waarmee zij optimaal kunnen functioneren in de samenleving. We ervaren dat de deelnemer nieuwe competenties makkelijker verwerft als de begeleiding aansluit bij bestaande competenties. 
En een succesvolle leerervaring motiveert.  

“Ik word steeds zekerder en ‘durf’ daarom ook meer.” (bron: klanttevredenheidsonderzoek) 

Elsa en Anke 

Elsa wordt gecoacht door Anke en is nu 3 keer 1,5 uur, steeds om de 2 weken, in het atelier van WerkPro in Emmen geweest:  

“Dit is precies wat ik nodig heb. Het is belangrijk voor mij dat ik op een laagdrempelige manier en zonder druk rustig kan opbouwen.” 

“Anke begrijpt mij en ziet mij zoals ik ben, prikt op de juiste momenten door mijn masker heen. Ze stuurt mij op een positieve manier en remt af waar nodig. Het contact is oprecht, als een ‘goede-vriendin-die-wil-helpen’. Ik voel mij op mijn gemak, waardoor ik eerlijk durf te zeggen wat ik wel en niet wil/kan.” 

“Ik maak kleine stapjes, vandaag ben ik voor het eerst 2,5 uur aanwezig. Ik heb nog energie als ik thuiskom! Ik krijg het gevoel terug dat ik erbij hoor en dat ik mag zijn wie ik ben.  

Dit traject brengt mij elke keer weer iets! Dit voelt erg fijn. Gelukkig gaat het niet te snel, langzaam opbouwen pakt positief uit.” 

“Mijn droom is dat ik in de toekomst weer mag gaan werken. En dat ik de zorg die ik nu ontvang en nodig heb, straks terug mag geven.” 

Uitgangspunten  

In de begeleiding van WerkPro zijn deze uitgangspunten heel belangrijk. 

We respecteren de deelnemer. In zijn normen en waarden, levensovertuiging, afkomst, tegenstrijdigheden en motivatie. Zo bouwen we een vertrouwensrelatie op. 

We gaan uit van de eigen kracht van de deelnemer.  Hij heeft de regie en bepaalt zelf het doel van het traject. Soms nemen we ‘het stuur’ even over, bijvoorbeeld om iemands situatie te stabiliseren. Maar als het kan wordt de regie teruggelegd bij de deelnemer. 

We sluiten aan bij de mogelijkheden van de deelnemer. Wat weet hij, welke ervaring heeft hij en wat kan hij aan? Samen stellen we doelen, die stap voor stap haalbaar zijn.  

Om zijn doel te bereiken moet de deelnemer in beweging komen en zijn gedrag veranderen. Onze begeleiding is toekomstgericht, want het verleden is geweest. We zijn gericht op het hier en nu en zichtbaar gedrag. Door de nadruk te leggen op wat nu goed gaat en te benoemen hoe dat bijdraagt aan het behalen van doelen, krijgt de deelnemer inzicht. 

We geloven in deelnemers die elkaar versterken. In onze werkbedrijven werken verschillende doelgroepen samen met de werkbegeleider als meewerkend voorman. In een werkklimaat waarin je van fouten mag leren, leren mensen ook van elkaar. 

We zien de samenhang tussen leefgebieden. Iemands gezondheid of woonsituatie bepaalt mee in hoeverre hij in staat is om te werken. 

We houden contact en geven iedereen een nieuwe kans. We wachten niet af, maar zoeken de deelnemer op. Na een terugval kan iemand altijd terugkomen. 

Bij ons is gezondheid niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar ook regie kunnen houden bij fysieke, emotionele en/of sociale levensuitdagingen. Zo zien we gezondheid als het domein van het hele netwerk rond de deelnemer.  

3. Zo werken wij

De methodische benadering van WerkPro gaat in stappen naar een duidelijk doel.  

Persoonlijk doel 
Elke deelnemer werkt bij WerkPro aan eigen doelen in eigen tempo. De basis van elk traject is de zelfregie van de deelnemer: afspraken over wat iemand wil bereiken en hoe hij daaraan gaat werken. Persoonlijke doelen gaan altijd over vaardigheden om zelfstandiger te kunnen leven, wonen en werken. Denk bijvoorbeeld aan:  

 • contact maken met anderen 
 • werkritme opbouwen 
 • omgaan met feedback  
 • overzicht over inkomsten en uitgaven  
 • een vak leren in de praktijk  

In stappen 
Elk traject heeft een kop en een staart. In een kennismakingsgesprek wordt duidelijk of WerkPro iets voor de deelnemer kan betekenen. In dat geval beginnen we bij iemands doel en maken afspraken over de stappen om dat te bereiken. De deelnemer weet zelf het best wat hij graag wil veranderen of bereiken in zijn leven, en ook wat hij aankan. Samen met de begeleider wordt een trajectplan gemaakt: een persoonlijk stappenplan naar het afgesproken doel. In het plan spelen ook de afspraken met de opdrachtgever (verwijzer) en de financiering een rol.  

Als het plan is vastgesteld, gaat de deelnemer aan de slag op een passende werkplek in een van onze bedrijven of bij een werkgever uit ons netwerk. Al doende leren en ontwikkelen, daar geloven we in bij WerkPro. 

Tijdens het traject bouwen deelnemer en begeleider een vertrouwensband op. De deelnemer wordt gestimuleerd om na te denken over zijn doelen en de volgende stap. De begeleider observeert de deelnemer en geeft met praktische voorbeelden feedback op hoe de deelnemer werkt, zowel in het team als op het vakgebied. Regelmatig voeren de begeleider en de deelnemer een gesprek over hoe het gaat: welke stappen zijn gezet, moeten we bijsturen, in tempo of naar draagkracht? 

Het is belangrijk voor de motivatie van de deelnemer dat hij haalbare stappen kan zetten om succes te ervaren.  

Een traject sluit af met een eindevaluatie. In dit gesprek wordt samen vastgesteld wat het traject de deelnemer heeft gebracht. Is het doel, welke doelen zijn bereikt? In het eindgesprek kan ook een advies voor vervolg aan de orde komen. 

Goed om te bedenken: niet iedereen kan of hoeft stappen te zetten. Een persoonlijk doel kan ook zijn stabiel blijven en terugval voorkomen. 

 

“Mijn dag- en nachtritme gaat goed door mijn dagbesteding.”

(bron: klanttevredenheidsonderzoek) 

Groepsgericht en individueel 
In de veilige omgeving van onze werkbedrijven en wijkvoorzieningen werken we zoveel mogelijk groepsgericht. In de groep delen mensen hun ervaringen, krijgen zij herkenning en steun en leren zij van elkaar. Waar nodig bieden we maatwerk met verschillende vormen van individuele begeleiding op leefgebieden of jobcoaching bij een werkgever.  

WerkPro biedt veel mogelijkheden voor mensen om een eigen plek in de samenleving te vinden.  

Overal in de organisatie werken mensen met heel verschillende achtergronden samen. Dat klopt met onze kernwaarde dat samen beter werkt: mensen die elkaar versterken bereiken meer. 

Naast het samen en groepsgericht werken is er oog voor wat de deelnemer persoonlijk nodig heeft. Zo wordt de begeleiding optimaal ingezet. 

Michel en Anja 

Michel doet al een paar jaar arbeidsmatige dagbesteding Op Ewsum in Middelstum. Hij heeft dit jaar met succes de Brancheopleiding Assistent Groen afgerond, een opleidingstraject van de Academie voor Zelfstandigheid. Hij is heel erg trots op zichzelf en nog het meest op zijn doorzettingsvermogen. 

Hij heeft veel geleerd over het inrichten van borders. Want hoe zorg je dat je het hele jaar door een mooie border hebt? Daarvoor moet je goed nadenken over de bloeitijd van de planten die je erin zet. 

Michel en de andere deelnemers hebben ook veel over zichzelf geleerd. Elkaar helpen, samenwerken, wat vind ik leuk, hoe geef ik mijn grenzen aan?  

Voor trainer Anja was het hele traject genieten:  

“We hebben heel veel lol gehad samen. Tijdens de theorielessen leren ze zoveel meer, bijvoorbeeld om voor een groep te presenteren. De persoonlijke ontwikkeling en hoe ze nu samen werken is zo mooi om te zien. Iedereen is trots op elkaar.” 

Marc en Arno 

Marc zat thuis met een Wajong-uitkering. Vanuit het UWV-traject gaat hij samen met jobcoach Arno op zoek naar wat hij wel kan en graag doet. Intussen gaat Marc aan de slag bij WerkPro in Assen en groeit hij in werknemersvaardigheden. In het werk bedient hij het liefst machines, waar hij ook erg goed in is.  

Een heftruckcertificaat zou Marc helpen om de stap naar betaald werk te zetten. Het UWV keurt onze aanvraag goed en Marc kan aan de slag. De rijschool houdt rekening met zijn beperkingen en zo slaagt Marc met vlag en wimpel voor zijn heftruckrijbewijs.  

Via het netwerk van Arno wordt al snel een bedrijf gevonden waar Marc aan het werk kan, eerst als proefplaatsing. Het bedrijf heeft alle werkzaamheden heel duidelijk omschreven. Dat helpt Marc enorm om zijn werk goed te kunnen doen. Van beide kanten bevalt het zo goed, dat Marc een jaarcontract krijgt!  

Omdat hij nu een vast werkritme heeft, gaat het ook thuis veel beter met Marc. 

4. Zo begeleiden wij

De basis van een traject bij WerkPro is vaak een werkplek in een van onze werkbedrijven of wijkvoorzieningen. Hier wordt de deelnemer serieus genomen als werknemer: hij draagt zoveel hij kan bij aan de omzet of dienstverlening. Dat wil zeggen dat de werkuren per week, de werkzaamheden en het werktempo aansluiten bij de mogelijkheden en doelen van de deelnemer.  

“Alles kan en overal kan over gepraat worden, fijne werksfeer en rustige begeleiding. De begeleider staat echt voor je klaar en legt alles goed uit.”

(bron: klanttevredenheidsonderzoek) 

Werkbegeleiding

Op de werkvloer werken deelnemers als collega’s onder leiding van de werkbegeleider. De werkbegeleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de werksfeer, de taakverdeling en het toezicht op de uitvoering. Hij maakt de deelnemers van dichtbij mee en ziet hen aan het werk. Zo kan hij opmerken hoe het met iemand gaat, feedback geven en haalbare doelen vertalen in werkzaamheden en werkuren. Regelmatig bespreekt hij dit met de deelnemer. 

Zo zorgt de werkbegeleider dat de voorwaarden vervuld zijn, zodat deelnemers zich veilig kunnen voelen op de werkvloer, vaardigheden ontwikkelen en groeien als werknemer.  

Een werkbegeleider is een duizendpoot. Hij is afwisselend leermeester, begeleider en ondernemer. 

Het brede werkaanbod van WerkPro heeft meerwaarde voor de deelnemer: hij kan doorgroeien of overstappen naar een andere werkplek of afdeling om zich verder te ontwikkelen. De werkbegeleider ondersteunt bij het maken van doelgerichte keuzes. Eventueel stimuleert hij de deelnemer om een training of workshop te volgen.  

WerkPro heeft een intern scholingsaanbod voor deelnemers. Daarnaast is er een divers, laagdrempelig aanbod voor ‘leren in de praktijk’, in samenwerking met de noordelijke ROC’s. Deelnemers kunnen zo certificaten of een startkwalificatie halen. 

Trajectbegeleiding

De trajectbegeleider kent alle trajectmogelijkheden. In een intakegesprek bekijkt hij samen met de deelnemer welk traject aansluit bij zijn wensen en mogelijkheden. De trajectbegeleider regelt ook de legitimatie voor het gekozen traject en hij maakt samen met de deelnemer en de werkbegeleider een plan. De trajectbegeleider is ook verantwoordelijk voor het begeleidingsdossier van de deelnemer. Steeds in overleg met de werkbegeleider, die de ontwikkeling van de deelnemer op de werkvloer meemaakt. De trajectbegeleider bewaakt en bespreekt regelmatig de voortgang van het traject. Tenslotte zorgt hij als contactpersoon voor terugkoppeling naar de verwijzer of opdrachtgever. 

Re-integratieadvies/jobcoaching

De re-integratieadviseur of jobcoach begeleidt mensen bij de stap naar (ander) betaald werk, een werkervaringsplek of scholing. Denk aan bemiddeling, proefplaatsing, (job)coaching of training.  

Verdere ontwikkeling kan plaatsvinden bij WerkPro of bij een werkgever uit ons netwerk. 

Omgekeerd kunnen werkgevers en uitkeringsinstanties, een beroep doen op ons re-integratieteam voor advies op maat. Bijvoorbeeld over mogelijkheden voor social return, het inpassen van afspraakbanen, 2e spoor trajecten of outplacement.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding richt zich op het functioneren van mensen in het dagelijks leven. Het gaat om wat mensen wel kunnen en zelf willen. Positieve Gezondheid is het uitgangspunt, betekenisvol leven het doel. De nadruk ligt op het versterken van de veerkracht, zelfregie en het aanpassingsvermogen van mensen om hun levensuitdagingen aan te gaan. Naast versterken van die eigen kracht, zetten we in op steunstructuren: een combinatie van professionele en informele zorg. 

In de praktijk ondersteunen we mensen in het alledaagse. Bijvoorbeeld bij het aanbrengen van dagstructuur, het nemen van besluiten of het organiseren van huishouden. Ook meer complexe ondersteuningsvragen zijn mogelijk, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte of beperkingen.  

Individuele begeleiding bieden we op basis van een ondersteuningsplan, gericht op de persoonlijke doelen van de aanvrager. We evalueren regelmatig of en welke ondersteuning nodig is. 

Een individueel begeleider weet als professional: soms moet je buiten de paden treden, dan werkt de geijkte route niet. 

Integrale begeleiding zelfregie

Het zorgteam van WerkPro heeft veel ervaring in het begeleiden van een doelgroep met complexe problematiek. Deze mensen staan er vaak alleen voor. Zij missen structuur en hebben moeite de problemen in hun leven te overzien.  

Onze begeleiders staan naast hen vanuit de integrale methodiek. Die benadering is gericht op het oorzakelijke verband tussen de leefgebieden als aanknopingspunt voor begeleiding; we kijken naar alle leefgebieden en hun onderlinge samenhang.  

Samen met de deelnemer maakt de begeleider een realistisch plan om belemmeringen aan te pakken. We beginnen waar de deelnemer als eerste aan wil werken. Dat kunnen financiën zijn, huisvesting of herstel van contact met familie. Tijdens het traject kan de begeleider de deelnemer ondersteunen bij contacten met instanties, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, justitie en inkomen.